روغن های صنعتی

 

روغنهای صنعتی طیف وسیعی از محصولات روانكار هستند كه تقریبا همه طبقه های روانكارها را شامل می شوند. بنابراین به استثنای برخی گروههای روانكار، از قبیل سیالات هیدرولیك، طبقه بندی این روغنها به مانند روغنهای موتوری راحت نخواهد بود. 
در اكثر روغنهای صنعتی، برای مثال روانكارهای یاتاقانها، ویسكوزیته معیار با ارزشی می باشد و این روغنها بر اساس درجه گرانروی طبق استاندارد ISO 3448 طبقه بندی می شوند (جدول 1). این طبقه بندی شامل 18 درجه گرانروی در محدوده 1.98-1650 cSt می باشد، كه هر درجه گرانروی توسط یك عدد كامل، با گرد كردن ویسكوزیته در نقطه میانی در 40 ˚C، و بر حسب cSt نشان داده می شود. لازم است بدانیم كه بر اساس این طبقه بندی هیچگونه ارزیابی كیفی نمی توان انجام داد.

جدول 1: درجه های ویسكوزیته برای روانكارهای صنعتی، استاندارد ISO 3448

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روغنهای عمومی تجهیزات كه بر اساس درجه ویسكوزیته ISO طبقه بندی می شوند شامل روغن های معدنی از روغنهای سبك روانكاری محورها تا روغنهای سنگین برای روانكاری رشته های سیمی می باشند. این روغنها كه تقریبا تمام بخشهای سرعتی و فشار متحمل بر تجهیزات صنعتی را پوشش می دهند شامل رافینیت روغن معدنی هستند كه پایداری شیمیایی و حرارتی لازم برای روانكاری بلند مدت تجهیزات بویژه در یاتاقانها را دارند. این روغنها و همچنین روغنهای سطوح لغزشی، روغنهای چند منظوره و روغنهای روانكاری ابزار دقیق، اغلب در گروه روغنهای روانكار قرار میگیرند. 
دسته دیگر شامل روغنهای فلزكاری هستند كه به طور جداگانه در مطالعات تریبولوژی مورد بررسی قرار می گیرند. این روغنها بر اساس ویسكوزیته طبقه بندی نمی شوند زیرا درجه گرانروی به عنوان عنصر وجه تمایز نبوده و سایر خصوصیات روغن از قبیل روانكاری و خنك كنندگی بسیار حائز اهمیت هستند. 
یك روش طبقه بندی دیگر در گروه روانكارهای مهندسی از قبیل روانكارهای فلز كاری و ابزار ماشین، روغن یخچال، روغنهای انتقال حرارت و ترانسفورمر، و روغنهای نگهداری قطعه از قبیل كمپرسور، هیدرولیك، توربین و روانكارهای دنده، می باشد. ISO 6743- 99 برای روانكارها، روغنهای صنعتی و محصولات وابسته، سیستم طبقه بندی را ارائه می دهد كه در آن تا حد ممكن تمام محدوده ها پوشش داده شده و بر طبق محدوده كاربرد یك كلاس L و 18 خانواده محصول معرفی می شوند (جدول 2).

جدول 2: ISO 6743-99 طبقه بندی روانكارها،‌ روغنهای صنعتی و محصولات وابسته

 

برای ساده كردن طبقه بندی روغنهای صنعتی، نمایه گروه روانكارها از قبیل روانكارهای یاتاقانها، كمپرسورها، هیدرولیكها، روغنهای دنده، روغنهای فلزكاری و غیره از نوع عملكرد آنها گرفته می شود. این نوع طبقه بندی متناسب با سایر گروههای روانكار ، برای مثال روغنهای موتور های احتراق داخلی، روانكارهای صنایع هوایی و دریایی، نیز می باشد.