خط مشی شرکت

 

شرکت ماهان اویل فعال درزمینه ی نفت گاز پتروشیمی باایجاد تفکر فرایندگرا درکلیه سطوح سازمان درجهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری ازطریق تامین خواسته ها ورضایت و اعتماد مشتریان , خودرا متعهد اصول زیر میداند .

 

1- توسعه زیرساختها به منظور دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی

2- توسعه منابع انسانی ازطریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثربخش بخصوص درحوزه های فنی مهندسی

3- فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت باشرکت های صاحب نام درمنطقه و جهان

4- گسترش استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه ازتجهیزات موجود

5- بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر

6-فراهم نمودن محیط کار مناسب و پویا و ایجاد مشارکت بین همکاران درتصمیم گیری های سازمانی بدین منظور شرکت بطور مداوم خودرانسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم متعهد میداند. همچنین سازمان درابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف کیفی درراستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری ازطریق پایش و آنالیز و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی رابررسی میکند. لذا ازهمه همکاران انتظار می رود ضمن درک صحیح اصول ، تمامی تلاش خود را جهت فعالیت در راستای تحقق این خط مشی مبذول نمایند.