هیات مدیره

sss

ریاست هیات مدیره ‍‍‍
پدرام شادمان


 

Head of the board of directors
Mr. Pedram Shadman


 Shadman@MahanOil.Com  mail