اهداف کیفی

اهداف كیفیت شركت ماهان اویل

 

مدیریت شركت ماهان اویل در راستای ارتقاء سطح كیفیت فعالیت های شركت تحقق اهداف  ذیل را دنبال می نماید.

1- مالی و اقتصادی

رشد سودآور

کاهش هزینه ها به میزان 5 درصد نسبت به پیش بینی هزینه های سال جاری

2- مشتری مداری

کیفیت خدمات

انجام تعهدات

3- فرآیندهای داخلی

بهبود میزان خدمات تعهد شده

بهبود میزان اثربخشی فعالیتهای پژوهشی

تامین بموقع، پایدار و اقتصادی محصولات

دستیابی به زمانبندی تعیین شده زنجیره تامین محصولات

4- نیروی انسانی

برنامه ریزی جذب ، شناسایی، ارتقاء و نگهداشت نیروی انسانی

دستیابی به مهارت های لازم