مدیر و کارشناسان

sssمعاونت فنی و مهندسی ماهان اویل
مهدی بیاتی 

   Technical Department  
   Mr. Mehdi Bayati