پیام ریاست هیات مدیره ماهان اویل

 

ما درباره ی اتفاقاتی که در روزهای آتی رخ خواهد داد، مبالغه می‌کنیم، اما آنچه که در  آینده دور رخ خواهد داد را خیلی کم درنظر داریم . هرگز اجازه ورود چالش ها را به خود ندهید که باعث توقف و رکود شما شوند