دریافت نشان محیط زیست در پایش آلودگی ها

بعد از انجام بررسی ها و آزمایشات توسط سازمان محیط زیست ، شرکت ماهان اویل با افتخار موفق به دریافت نشان محیط زیست در پایش آلودگی ها و تخریب محیط زیست گردید.