اطلاع از آخرین پروژه ها و سرمایه گذاری های ماهان اویل

آخرین اطلاعات پروژه های وابسته در دست اقدام در سال ۹۶ در لینک ذیل با تاکید بر سرمایه خارجی و اقدام ریاست هیات مدیره ماهان اویل قابل مشاهده است .

اطلاع از آخرین پروژه ها و سرمایه گذاری های ماهان اویل